Parafia rzymskokatolicka

pod wezwaniem

Opieki Matki Bożej

w Kamieniu

Sakrament chrztu


parafia Kamień sakrament chrztu

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

Dokumenty wymagane od rodziców zgłaszających dziecko do chrztu:

 • akt urodzenia dziecka z USC;
 • zaświadczenia dla chrzestnych z parafii ich zamieszkania, potwierdzające gotowość do pełnienia tej godności bycia chrzestnym; dane personalne chrzestnych;
 • zgoda na chrzest poza parafią własną (w przypadku gdy rodzice zgłaszający dziecko do chrztu mieszkają poza parafią w Kamieniu).
 • Sakrament bierzmowania


  parafia Kamień sakrament bierzmowania

  Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

  Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się obecnie dla młodzieży z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz klasy I Szkoły Ponadpodstawowej.

  Sakrament pokuty i pojednania


  Godziny spowiedzi:

  Przed pójściem do spowiedzi należy pamiętać o:

 • Rachunku sumienia
 • Żalu za grzechy
 • Mocnym postanowieniu poprawy
 • Szczerej spowiedzi
 • Zadośćuczynieniu Panu Bogu i bliźniemu.
 • Sakrament małżeństwa


  parafia Kamień sakrament małżeństwa

  „Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie… Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa”. Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych cechach. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością , to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. „Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej” [KKK].

  Dokumenty wymagane:

 • Przygotowania do sakramentu małżeństwa należy rozpocząć od uczestnictwa w Kursie Przedmałżeńskim oraz spotkań w Poradni Rodzinnej i Przedmałżeńskiej.
 • Przy ustaleniu terminu ślubu proszę o podanie wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg załatwiania formalności przedślubnych (brak sakramentu bierzmowania, innowierca, niewierzący, po związku cywilnym).
 • Jeżeli narzeczeni nie mieszkają na terenie tutejszej parafii wymagane jest pozwolenie na przeprowadzenie protokołu przedślubnego oraz zawarcie sakramentu małżeństwa z jednej z parafii narzeczonych.
 • Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa należy rozpocząć co najmniej 3 miesiące przed ślubem.
 • Do przeprowadzenia rozmowy kanonicznej potrzebne są następujące dokumenty: – dowody osobiste narzeczonych – aktualna metryka chrztu z adnotacją o sakramencie bierzmowania – świadectwo kursu przedmałżeńskiego – świadectwo z poradni rodzinnej i przedmałżeńskiej – data i miejsce pierwszej Komunii Św. – zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (3 egzemplarze) – ostatnie świadectwo szkolne z oceną z religii – dane świadków ślubu (imię i nazwisko, data urodzenia i miejsce zamieszkania).
 • Zapowiedzi przedślubne są ogłaszane i wydawane (do innej parafii) po przeprowadzeniu rozmowy kanonicznej. Jeżeli zostały one wydane do innej parafii należy je po wygłoszeniu dostarczyć z powrotem do naszej kancelarii.